function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-54943 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
تاریخچه نمایشگاه بازی و سرگرمی در ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه بازی و سرگرمی در ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه بازی و سرگرمی در ایران و جهان مقدمه تاریخچه نمایشگاه بازی و سرگرمی در ایران و جهان: بازی و سرگرمی تنها کارهای مشترک همه ما آدم بزرگ ها در دوران بچگی مان بوده و در طول زندگیمان نیز همچنان که پیش می رویم و پیر می شویم، ادامه پیدا کرده است. بازی ها و...
چگونگی ساخت نمایشگاه بازی و سرگرمی

چگونگی ساخت نمایشگاه بازی و سرگرمی

بررسی تاریخ نمایشگاه بازی و سرگرمی نمایشگاه بازی و سرگرمی از تفاوت تاریخی زیادی برخوردار است! درواقع جهانیان پیش ترها توانستند با جمع و جور کردن تمام مباحث مربوط به حیطه بازی و سرگرمی، نمایشگاه خود را به پا کنند ولی ما کمی دیرتر در مورد برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان...