function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-54943 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
درباره نمایشگاه کاشی و سرامیک

درباره نمایشگاه کاشی و سرامیک

بررسی نمایشگاه کاشی و سرامیک پیش از شرح نمایشگاه کاشی و سرامیک باید به نکته ای مهم توجه شما مخاطبان عزیز را جلب نماییم؛ کاشی و سرامیکی از جمله اقلامی می باشند که به دلیل بهره مندی بیشتر از سهم منابع داخلی به لحاظ مالی و دانش فنی بومی، از جایگاه منحصر به فردی در طول...