function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری مقدمه: هفتمین نمایشنگاه بین المللی مبلمان اداری همچون نمایشگاه های قبلی برگزار شده با هدف افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه و به ویژه اروپایی، جلب نظر و جذب سرمایه سایر شرکت ها و کمپانی های مستعد به همکاری و علاقه مند برای...