function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی مقدمه: در عصر کنونی سیستم های مخابراتی و همچنین اطلاع رسانی از اهمیت های به خصوصی برخوردار می باشند.  در خصوص صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تا کنون نمایشگاه های زیادی در منطقه برگزار شده است که از جمله آن ها می...