function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
تاریخچه نمایشگاه مبل در ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه مبل در ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه مبل در ایران و جهان یکی از بزرگ ترین مزیت های رشد تمدن در تاریخچه نمایشگاه مبل در ایران و جهان، تغییر نگرشی بود که در دید بشر نسبت به زندگی خود ایجاد نمود. در پی چنین تغییر ایجاد شده انسان ها شروع به ایجاد دگرگونی در تمام ابعاد زندگی خود کردند. از نوع...