function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری

نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی تاریخ شروع :يكشنبه 98/10/08 (12/29/2019) تاریخ پایان  : سه شنبه 98/10/10 (12/31/2019) تلفن تماس : 021-22876512 فکس : 021-۲۲۸۸۳۰۹۳ برگزار کننده نمایشگاه :شرکت همایشگران سام ایمیل برگزار کننده :...