function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
02188546266 - 09128303156 info@methodex.co
متدهای طراحی غرفه نمایشگاهی

متدهای طراحی غرفه نمایشگاهی

متدهای طراحی غرفه نمایشگاهی پیش گفتار: متدهای طراحی غرفه نمایشگاهی گوناگونی در حال حاضر در مباحث طراحی و حتی اجرایی غرفه های نمیاشگاهی به وجود امده اند که هر کدام می توانند برای یک نمایشگاه آن هم با یک زمینه فعالیتی شاخص، مورد بهره برداری قرار بگیرند. غرفه های...
غرفه نمایشگاهی پیش ساخته

غرفه نمایشگاهی پیش ساخته

غرفه نمایشگاهی پیش ساخته پیش گفتار: هر نمایشگاهی که در آن حضور پیدا کنید، مستلزم داشتن غرفه هایی است که یا این غرفه ها از دسته غرفه نمایشگاهی پیش ساخته هستند و یا از دسته غرفه نمایشگاهی خودساز تلقی می شوند! غرفه نمایشگاهی پیش ساخته، موضوعی است که ما در این مطلب قصد...
طراحی مدرن غرفه نمایشگاه

طراحی مدرن غرفه نمایشگاه

طراحی مدرن غرفه نمایشگاه مقدمه: بی تردید طراحی مدرن غرفه نمایشگاه آن هم در هر زمینه ای می تواند یک پروژه چالش برانگیز برای تیم های طراحی و اجرایی غرفه های نمایشگاهی تلقی شود. تا کنون برای زدن طرح های خود با توجه به سفارشاتی که از سوی مشتری به ما می شد، شروع به طراحی...
غرفه نمایشگاهی با سازه های جدید

غرفه نمایشگاهی با سازه های جدید

غرفه نمایشگاهی با سازه های جدید به ادوات و ابزار آلاتی که برای ساخت غرفه نمایشگاهی و تزئین آن استفاده می شود، سازه نمایشگاهی گفته می شود که یکی از کاربردهای آن تبلیغات غرفه و برند معرفی شده در آن می باشد. از آن جایی که بیلبوردهای نصب شده در فضای نمایشگاه دارای محدودیت...
محاسن متریال های نوین غرفه سازی

محاسن متریال های نوین غرفه سازی

محاسن متریال های نوین غرفه سازی پیش گفتار: در حال حاضر متریال ها و مواد اولیه زیادی در طراحی و غرفه سازی به کار می رود که هر کدام کاربرد ویژه ای برای یک نمایشگاه بخصوص دارد. اما موضوعی که ما قصد بررسی و ارائه آن را داریم، محاسن متریال های نوین غرفه سازی است که امروزه...
مراحل اجرایی طراحی غرفه

مراحل اجرایی طراحی غرفه

مراحل اجرایی طراحی غرفه مقدمه: اگر برای حضور در یک نمایشگاه داخلی و یا خارجی، فرم مربوط به تقاضای حضور را پرکرده اید و سفارش طراحی غرفه خود را نیز داده اید؛ دیگر باید منتظر و نظاره گر طی شدن مراحل اجرایی طراحی غرفه خود برای یک حضور پر رنگ در نمایشگاه مربوطه باشید!...