function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب و لیست محصولات ارائه شده در آن مقدمه: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب که در تاریخ 24 لغایت 27 مهرماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، پایتخت ایران برگزار شد، با دستاوردهای...