function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته پیش گفتار: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته از تاریخ 22 آذر سال 1396 تا 25 همین ماه به میزبانی ایران و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به مسئولیت...