function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی  نورپردازی و روشنایی همیشه یکی از عناصر مهم در دکوراسیون داخلی محسوب شده است. نورپردازی علاوه بر زیبایی، ازلحاظ کاربردی تأثیر زیادی بر محیط می‌گذارد. مسئله نور و روشنایی از ابتدای آفرینش انسان پابرجا بوده است،...