function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co
اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دست دوم ایران

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دست دوم ایران

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دست دوم ایران (استوک) پیش گفتار: اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دست دوم ایران (استوک) در تاریخ 13 بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران کار خود را آغاز و تا 16 هیمن ماه نیز به کار...