function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co

فرم سفارش طراحی غرفه

نام ونام خانوادگی

موضوع فعالیت شرکت

آدرس

تلفن

آدرس سایت

نام مدیرعامل

تلفن مستقیم

شماره موبایل

نام نمایشگاه

تاریخ اختتامیه

نام سالن غرفه


طراحی غرفه

طرح شکسته باشدطرح منحنی باشد


کفسازی
پارکتموکت

تعداد CIP

تعداد VIP

VIP
نیمه محورمحصوریکطبقهدوطبقه

طرز نمایش محصول
استندویترینشلف روی دیوار

تبلیغات صوتی
LCDویدئو پروژکشن

تبلیغات چاپی
بنراستیکرشعار تبلیغاتیکاراکتر شخصیتی

محل قرار گیری محصولات
لبه غرفهوسط غرفهانتهای غرفه

میزان هزینه و بودجه پیشبینی شدهتوضیحات بیشتر

مشاهده نمونه کارهای ما

مشاهده نمونه کارهای ما

Shares
Share This