بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری

بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری

بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری در ایران و جهان واژه هتل ریشه در یک لغت فرانسوی که معنای آن میزبانی است، دارد و به ساختمانی گفته می شود که بازدیدکننده فراوانی دارد! در واقع بعد از ورود این واژه به دستگاه زبان بین المللی انگلیسی و همچنین گسترده شدن مفاهیم مصرفی سبب شد تا...