function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
02188546266 - 09128303156 info@methodex.co
درباره نمایشگاه کاشی و سرامیک

درباره نمایشگاه کاشی و سرامیک

بررسی نمایشگاه کاشی و سرامیک پیش از شرح نمایشگاه کاشی و سرامیک باید به نکته ای مهم توجه شما مخاطبان عزیز را جلب نماییم؛ کاشی و سرامیکی از جمله اقلامی می باشند که به دلیل بهره مندی بیشتر از سهم منابع داخلی به لحاظ مالی و دانش فنی بومی، از جایگاه منحصر به فردی در طول...
درباره طراحی غرفه نمایشگاه کتاب

درباره طراحی غرفه نمایشگاه کتاب

بررسی طراحی غرفه نمایشگاه کتاب بدون شک طراحی غرفه نمایشگاه کتاب یک کار بسیار بسیار سخت و جذاب خواهد بود! تا امروز ما برای آموختن و یافتن روش های اجرایی متفاوت به سراغ کتاب ها و محتویات درونی آن ها می رفتیم و با مطالعه مطلوب نوشته ها، به مقصود خود می رسیدیم. اما حالا...
درباره اسکیس طراحی غرفه نمایشگاهی

درباره اسکیس طراحی غرفه نمایشگاهی

بررسی مفهوم اسکیس طراحی غرفه نمایشگاهی قطعا به این موضوع که در اختیار گرفتن یک غرفه ملزم به عبور از مراحل مختلف طراحی و ساخت آن غرفه می باشد، واقف هستید. مطلبی هم که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت به قسمت اول، یعنی طراحی غرفه ها مربوط می شود. در واقع این طور باید گفت...
ویژگی های نمایشگاه مکمل های غذایی

ویژگی های نمایشگاه مکمل های غذایی

بررسی تاریخچه نمایشگاه مکمل های غذایی تاریخچه نمایشگاه مکمل های غذایی در ایران و جهان به شکل یک نمایشگاه واحد، خیلی طولانی و با ریشه به حساب نمی آید درست مثل ظهور همین مکمل های غذایی، نمایشگاه های این چنینی نیز از قدمت زیادی برخوردار نیستند! مکمل های غذایی در اصل...
چگونگی ساخت نمایشگاه بازی و سرگرمی

چگونگی ساخت نمایشگاه بازی و سرگرمی

بررسی تاریخ نمایشگاه بازی و سرگرمی نمایشگاه بازی و سرگرمی از تفاوت تاریخی زیادی برخوردار است! درواقع جهانیان پیش ترها توانستند با جمع و جور کردن تمام مباحث مربوط به حیطه بازی و سرگرمی، نمایشگاه خود را به پا کنند ولی ما کمی دیرتر در مورد برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان...